ارزیابی کیفیت خدمات و هتلینگ

مرکز جراحی محدود دکتر دبیراشرافی متعهد به بهبود مداوم کیفیت خدمات خود، بر اساس نظرات و نیازهای بیماران محترم است.

پاسخ دهی به سوالات حداکثر 5 دقیقه زمان می برد، نتایج رضایت سنجی به صورت دوره ای از طریق وب سایت  www.drdabirashrafi.irبه اطلاع بیماران محترم می رسد، اطمینان حاصل کنید که نقطه نظرات شما تبدیل به برنامه های عملیاتی برای بهبود ارائه خدمات مرکز می شود.