پزشکان

 • دکتر نسرین مقدمی

  دکتر نسرین مقدمی

  نازائی و ناباروری

  جراح ومتخصص زنان وزایمان
  فوق تخصص نازایی وناباروری

 • دکترهرمز دبير اشرافي

  دکترهرمز دبير اشرافي

  نازائی و ناباروری

  فوق تخصص نازایی وناباروری
  عضو هيئت علمي و استاد گروه زنان و زايمان دانشگاه تهران