مراقبت های دوران بارداری

پس از حصول نتیجه و بارداری مثبت نیزمادر می تواند جهت مراقبت های دوران بارداری و تغذیه مناسب تحت نظارت یکی از متخصصین زنان مرکز قرار بگیرد .