لیزر لاپاراسکوپی

در روش لیزر لاپاراسکوپی که بعضی این روش را ویدیو لیزروسکوپی نام گذاشته اند، لاپاراسکوپ از یک طرف به آندوویژن وصل است و از طرفی به دستگاه لیزر متصل می گردد. لیزر لاپاراسکوپی را می توان در تمام اعمال جراحی مورد استفاده قرارداد، ولی مورد استفاده اختصاصی آن در نازائی و بخصوص در بیماری آندومتریوزیس لگنی است. طبق بررسی های جدید تعداد زیادی از بیماران نابارور به آندومتریوزیس مبتلا هستند. آندومتریوزیس یعنی لایه آندومتر در محلی خارج از رحم قرار گیرد. در حالت طبیعی لایه داخلی رحم را آندومتر می خوانند. محل های شایع برای یافتن آندومتریوزیس روی تخمدانها، خلف رحم، لیگامانهای یوتروساکرال می باشد. تمام این نقاط را می توان با استفاده از تکنولوژی لیزر (مورد نظر ما لیزر Co2) منهدم نمود. خوبی لیزر Co2 در آن است که بافتهای سالم مجاور آندومتریوزیس را صدمه نمی زند. بعلاوه از آنجائیکه وات دستگاه لیزر در کنترل جراح است انهدام نسج آندومتریوزیس در عمق نیز میسر می باشد. اخیراً ما روش جدیدی را در درمان کیستهای تخمدانی از نوع آندومتریوما (کیست تخمدان در بیماران آندومتریوزیس آندومتریوما نامیده می شود) بکار گرفته ایم. بدین ترتیب که جدار تخمدان را باز می کنیم و سپس به جای خارج کردن جدار کیست آندومتریوما، سطح کیست را با لیزر منهدم می کنیم. بررسی ها نشان داده است که این روش کمترین صدمه به نسج تخمدانی وارد می کند و از این جهت میرود به روش انتخابی در بیماران مبتلا به آندومتریوما تبدیل شود. بخصوص درمان کیستهای آندومتریوزی از نوع راجعه (اگر کیست عود کند) میتواند بسیار صدمه برانگیز باشد (اگر سیستکتومی شود). ولی با استفاده از روش سوزاندن سطح آندومتریوما با لیزرCo2 چنین صدمه ای به نسج تخمدان مجاور کیست وارد نمی شود.