تشکیل پرونده

تشکیل پرونده بین ساعت 30/7 تا 9 انجام می شود.

لازم است پس از  اخذ نوبت ویزیت جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش در لابی باید مراجعه کنید.

  از شما خواسته می شود که در روز مراجعه حتما موارد زیر را در نظر داشته باشید.

لطفا ناشتا باشید

از سه روز قبل نزدیکی نداششته باشید

دوران قائدگی خانم ها نباشد

مدارک لازم عبارتند از کارت ملی و شناسنامه زوجین

هنگام تشکیل پرونده به سوالاتی از قبیل داروهایی که تا کنون مصرف کرده اید

اعمال جراحی که تا کنون انجام داده اید

چه مدت از تاریخ ازدواح شما و همسرتان می گذرد

تعداد فرزندان و نحوه بارداری های فبلی ،نسبت فامیلی و... پاسخ دقیق دهید .